Při odběru 2 ks a více od stejného druhu zboží, mimo pesticidy, poskytujeme množstevní slevy. Děkujeme, že nakupujete u nás.

Právní prohlášení

Autorská práva

Copyright AROS-osiva s.r.o., všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách a účtech společnosti AROS-osiva s.r.o. (jako jsou Facebook, YouTube, Twitter apod.) jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto předměty se nesmí kopírovat pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Jakékoliv kopírování, šíření, přechovávání, sdělování, vysílání, reprodukování nebo přenášení obsahu bez písemného souhlasu společnosti AROS-osiva s.r.o. je zakázáno. Některé internetové stránky společnosti AROS-osiva s.r.o. rovněž obsahují materiál, který je předmětem autorských práv jejich poskytovatelů.

Odchylky mezi výrobky

Některé informace o výrobcích, ilustrace a obrázky obsažené na této internetové stránce mohly být vyhotoveny za účelem všeobecného uplatnění na internetových stránkách společnosti AROS-osiva s.r.o. spravovaných v různých zemích. V důsledku toho mohou být některé informace a doplňky, které nejsou v některých zemích k dostání, nebo které mohou být pro splnění poptávky na místním trhu či regulativních kontrol v takových zemích k dostání pouze v jiných specifikacích či konfiguracích. Pokud se zajímáte o některý výrobek nebo doplněk vyobrazený na internetové stránce a nejste si jisti jeho dostupností či specifikací v oblasti, kde žijete, měli byste kontaktovat společnost AROS-osiva s.r.o. Česká republika nebo místního obchodního zástupce pro příslušný výrobek, kde dostanete aktuální podrobné informace pro svou oblast.

Ceny

Všechny specifikované ceny jsou doporučené maloobchodní ceny včetně DPH. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění a podléhají změně bez oznámení.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti AROS-osiva s.r.o. předmětem práv společnosti AROS-osiva s.r.o. v oblasti ochranných známek; to se týká zejména názvů výrobků a jejích firemních log a emblémů.

Licence

Společnost AROS-osiva s.r.o. chce vytvořit inovační informační internetovou stránku. Doufáme, že budete z tohoto tvůrčího úsilí nadšeni stejně jako my. Musíte však také pochopit, že společnost AROS-osiva s.r.o. musí chránit své duševní vlastnictví včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. V souladu s tím vezměte na vědomí, že ani tato internetová stránka, ani materiály na ní uvedené žádným způsobem neudělují žádné osobě licenci na duševní vlastnictví společnosti AROS-osiva s.r.o. a že se ani nemá za to, že ji poskytují.

Upozornění ohledně prohlášení s předpoklady

Internetové stránky, zprávy o investičních vztazích, výroční a prozatímní zprávy, výhledy, prezentace, audio a video soubory událostí (v přímém přenosu nebo nahrané) a jiné dokumenty na této internetové stránce obsahují mimo jiné prohlášení s předpoklady, která odrážejí současné názory vedení na události v budoucnosti. Tato prohlášení obsahují slova jako „předvídat“, „předpokládat“, „věřit“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „smět“, „plánovat“, „projektovat“ a „měl/a/i/y by“ a podobné výrazy. Taková prohlášení podléhají rizikům a nejistotám včetně mimo jiné: hospodářského poklesu v Evropě či Severní Americe, změn devizových kurzů, úrokových sazeb a cen surovin. Pokud se objeví kterékoli z těchto či jiných rizik a nejistot nebo pokud se některé předpoklady, o něž se tato prohlášení opírají, ukážou jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků uvedených nebo naznačených v takových prohlášeních. Nemáme v úmyslu převzít ani nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli prohlášení s předpoklady, které se vztahuje pouze k datu, kdy bylo vyhotoveno.

Záruky či prohlášení

Informace na této internetové stránce jsou společností AROS-osiva s.r.o. poskytovány „jako takové“ a v rozsahu povoleném zákonem, jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel či plnění. Ačkoli se má za to, že poskytnuté informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.

Tato internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích osob, které nespadají pod kontrolu společnosti AROS-osiva s.r.o. Z tohoto důvodu neneseme odpovědnost za obsah jakékoli stránky, na kterou odkazujeme. Společnost AROS-osiva s.r.o. poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost AROS-osiva s.r.o. takovou stránku schválila. Prohlížení takovýchto stránek je na vlastní riziko uživatele.